แบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์นำสินค้าประชาสัมพันธ์ผ่าน Platform SME D Bank


ชื่อของท่าน * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
เลขบัตรประชาชน
โทรศัพทมือถือ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
Email

ภาพสินค้า ภาพที่ 1 * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
กรุณาเลือก file ที่ต้องการ upload:


ภาพสินค้า ภาพที่ 2
กรุณาเลือก file ที่ต้องการ upload:


ภาพสินค้า ภาพที่ 3
กรุณาเลือก file ที่ต้องการ upload:
ข้าพเจ้ายินดีรับข่าวสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ของธนาคาร เช่น การจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ งานส่งเสริมผู้ประกอบการในอนาคต
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่องานส่งเสริมผู้ประกอบการ
แบ่งปันให้คนอื่นทราบ