โครงการ ฮัก TAXI (WEB)


ชื่อของท่าน * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
เลขบัตรประชาชน * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
โทรศัพทมือถือ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
Email
รูปแบบการประกอบการของรถแท็กซี่

ข้าพเจ้ายินดีรับข่าวสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ของธนาคาร เช่น การจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ งานส่งเสริมผู้ประกอบการในอนาคต
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่องานส่งเสริมผู้ประกอบการ
แบ่งปันให้คนอื่นทราบ