ใบสมัครงาน

บอกข้อมูลให้ละเอียดมากที่สุดถ้ามี


ตำแหน่งที่สมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ เชียงราย แม่สาย พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา สระบุรี อ่างทอง
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
เพศ      
วันเกิด
น้ำหนัก ส่วนสูง
ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่   
1.
2.
3.
เงินเดือนที่ต้องการ วันที่เริ่มงานได้

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
จังหวัด ภูมลำเนาเดิม
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
Email
เลขบัตรประชาชน สถานที่ออกบัตร
วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา
สถานภาพทางทหารสถานภาพสมรส                  
คู่สมรส (ถ้ามี)
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
สถานที่ทำงาน
อาชีพ/ตำแหน่ง
โทรศัพท์
บิดา
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์
มารดา
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

ข้อมูล พี่น้อง
ชื่อ - นามสกุล พี่น้อง ความสัมพันธ์ อาชีพ สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์/Email
ประวัติการศึกษา (เรียงจากระดับสูงสุดลงมา)
ชื่อสถานศึกษา วุติที่ได้รับ ตั้งแต่ปี ถึงปี คณะ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย

ประวัติการอบม / การฝึกงาน
ระยะเวลา ชื่อหลักสูตร / งานที่รับผิดชอบ สถานที่เข้ารับการอบรม / ฝึกงาน
ตั้งแต่ ถึง

ประวัติการทำงาน (เรียงจากอดีตมาปัจจุบัน)
ชื่อบริษัทและที่อยู่ ตำแหน่ง ระยะเวลา เงินเดือน เหตุที่อออก รายละเอียดลักษณะงาน
ตั้งแต่ วันที่ ถึง วันที่

บุคคลอ้างอิงที่รู้จักตัวท่านดี 2 คน (ไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม)
ชื่อ - นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ ความสัมพันธ์ โทรศัพท์/Email

ข้อมูลทั่วไป
1.
งานอดิเรก / กีฬา ที่ท่านสนใจ ระบุ
2. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
3. ท่านเคยป่วยหนักต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
4. ท่านเคยถูกจับ ควบคุม ถูกกักไว้สำหรับการสอบสวน หรือถูกฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปกครองบ้างหรือไม่
5. ท่านเคยถูกเลิกจ้าง / ให้ออก / ไล่ออกจากงานหรือไม่
6. ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
7. ท่านเคยทำงานที่ SME Development Bank มาก่อนหรือไม่
ท่านรับข่าวการรับสมัครงานของธนาคารจากที่ใด
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
มีผู้แนะนำ
อื่น


แนบข้อมูลประกอบ

รูปถ่าย
(.jpg ขนาดไม่เกิน 2MB)

เอกสารประกอบอื่นๆ ถ้ามี
(.pdf ขนาดไม่เกิน 2MB)ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารฯ สอบประวัติเกี่ยวกับข้าพเจ้า หากข้าพเจ้า ได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และธนาคารฯ ตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารฯ ยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธนาคารฯ เพื่อเรียกสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในโอกาสต่อไป
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ครบสมบูรณ์ และกดปุ่ม ยืนยันการสมัครงาน ที่ด้านล่าง