ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครรายละเอียด
1 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
2 ตำแหน่งงานอื่น ๆ
3 ผู้จัดการสาขา สาขาระนอง
4 ผู้จัดการสาขา สาขาตรัง
5 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
7 ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ
8 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบังคับคดี
11 ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการบริหารพัสดุ
13 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ผู้จัดการ ส่วนบริหารข้อมูลและวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อ
15 ผู้จัดการ ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
16 ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบพิเศษ
20 เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบสาขา 1 และ 2
21 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
25 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
27 เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารเครื่องมือวัดความเสี่ยง
28 เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารข้อมูลและวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อ
29 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง