การสมัครขอสินเชื่อ SMEDBANK

กระบวนการอำนวยสินเชื่อ กลุ่มลูกค้า Microรายละเอียด ผู้ติดต่อ
รายละเอียด กิจการ
ที่อยู่สำหรับ กิจการ

รายละเอียด ด้านผลประกอบการ


บริการ ที่ท่านสนใจ *
ช่องทาง การรับข่าวสาร


ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ธนาคารได้รับ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นให้แก่ข้าพเจ้า รวมทั้งการทำวิจัยทางสถิติของธนาคาร และส่งเสริมผู้ประกอบการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เป็นผู้นำเพื่อการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ทั้งนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภาย ใต้การบริหารงานที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)


สำนักงานใหญ่

  • ที่อยู่: 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์: 02-265-3000
  • โทรสาร: 02-265-4000

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ - 8.30 ถึง 16.30
  • เสาร์ - อาทิตย์ - ปิดทำการ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ปิดทำการ