ข้อตกลงและเงื่อนไข


  • โครงการสร้างบ้าน สร้างอาชีพ เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • ผู้ขอกู้ ยินยอมให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ ให้กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้