หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 7

ณ App ZOOM (3 ชั่วโมง) วันที่ 30 มิ.ย. 64


หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 7 1. หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (40 นาที) 2. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร (40 นาที) 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร (40 นาที) รวมระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 200 บาท/คน รับจำนวนเพียง 50 ราย