Product Design พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รอบที่ 2

ณ รูปแบบกิจกรรมจะพิจารณาตามสถานการณ์โควิด-19 และที่อยู่ของสถานประกอบการ วันที่ 2 มี.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64


Product Design พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รอบที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thai-IDC” กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมัครฟรี! พร้อมสิทธิพิเศษ - สร้างเอกลักษณ์ของสินค้าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน - พัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นลูกค้า SME D Bank ทั่วประเทศไทย 2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3. มีใบทะเบียนพาณิชย์ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่เคยเข้าร่วมโครงการจะต้องมีระยะมากกว่า 2 ปี) *หมายเหตุ : การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด รูปแบบกิจกรรมจะพิจารณาตามสถานการณ์โควิด-19 และที่อยู่ของสถานประกอบการ

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว