หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 4

ณ Online ผ่าน Application Zoom วันที่ 31 มี.ค. 64


หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 4 1. หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (40 นาที) 2. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร (40 นาที) 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร (40 นาที) 4. ภาคปฏิบัติสาธิตและปฏิบัติเรื่องการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สะอาดของอาหาร (1 ชั่วโมง) รวมระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 200 บาท/คน รับจำนวนเพียง 50 ราย

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว