โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ เข้าตรวจแต่ละกิจการ วันที่ 8 ก.พ. 64 ถึง 31 ก.ค. 64


กรมโรงงานว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร และสามารถลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว