โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก ปี 2564

ณ จัด 3 ครั้ง วันที่1มี.ค.64 จ.เชียงใหม่,วันที่19 มี.ค.64 จ.ขอนแก่น วันที่5 เม.ย จ.กรุงเทพฯ สถานที่ตามรายละเอีดด้านล่าง วันที่ 1 มี.ค. 64 ถึง 5 เม.ย. 64


เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มผู้ประกอบการผลิตหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกลุ่มชา ในด้านมาตรฐานสถานประกอบการผลิตอาหาร (ชา) สนับสนุนขการเพ่ิมช่องทางการตลาด และ เข้าสู่แหล่งเงินทุน โดยจะจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคอีสาน วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จ.กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 17.30 น.

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว