หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 7 พ.ย. 63


หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร 1. หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (40 นาที) 2. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร (40 นาที) 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร (40 นาที) 4. ภาคปฏิบัติสาธิตและปฏิบัติเรื่องการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สะอาดของอาหาร (1 ชั่วโมง) (ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง) (ค่าใช้จ่าย 400 บาท/คน)

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว