SME D Coach กลยุทธ์เจ๋งไม่มีเจ๊งบน Platform Shopee

ณ แก้ววิเชียร วันที่ 24 พ.ย. 63


สัมมนากลยุทธ์เจ๋ง ธุรกิจไม่มีเจ๊ง เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ, วิเคราะห์คู่แข่ง, วิธีสร้างยอดขายด้วย Marketing Centre ,Techinque การทำ My Ads, ดูสรุปผลการใช้ Ads, วิธีการทำ Follow Prize โค้ดส่วนลด และโปรโมชั่นส่วนลด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว