SME D Service Extra Cash ครั้งที่ 5

ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 12 มิ.ย. 63


กิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุนโดยประสานความร่วมมือของ SME D Bank ร่วมกับ สมาคมพันธมิตร โดยสมาชิกสมาคมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ Extra Cash

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว