SME D Service Extra Cash ครั้งที่ 1

ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น11 อาคาร SME D Bank Tower วันที่ 25 พ.ค. 63


กิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุนโดยประสานความร่วมมือของ SME D Bank ร่วมกับ สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย, สมาคมรถโดยสารประจำทาง, สมาคมรถขนส่ง และสมาคมภัตตาคารไทย

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว