Business Matching กับ ห้าง Lotus’s

ณ โปรแกรม ZOOM , Microsoft Team วันที่ 14 ก.พ. 65 ถึง 30 พ.ย. 65


SME D Bank จับมือ ร่วมกับห้างสรรพสินค้า โลตัส จัดกิจกรรม Business Matching เปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงช่องทางจำหน่ายสินค้า