Business Matching เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการขายสินค้า กับ สถานีบริการ PTT Station โครงการ ไทยเด็ด

ณ zoom online วันที่ 1 มี.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65


Business Matching เพิ่มโอกาส SME ขายสินค้ากับ PTT Station โครงการ ไทยเด็ด เพื่อช่วยลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการ เข้าถึงช่องทางจำหน่ายสินค้า มากขึ้น เงื่อนไขการเข้าร่วม 1.สินค้าต้องมีมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฮาลาล เป็นต้น 2.สินค้าประเภทอาหาร -ขนมของทานเล่น Snack , Healthy Snack, Supper Food ,เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป บรรจุหีบห่อสวยงาม 3. shelf life อย่างน้อย 6 เดือน 4. สินค้ามีสตอรี่โดดเด่นเกี่ยวกับชุมชน