ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงในโครงการ สนับสนุน SME รายย่อยผ่านกองทุน สสว.
(ONLINE)รายละเอียด กิจการ
- โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนบประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท
- โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท
- โครงการสินเชื่อ SMEs โตไวไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท
- โครงการพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม
- โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่อยู่สำหรับ ติดต่อ

ที่อยู่สำหรับ กิจการ


รายละเอียด ด้านผลประกอบการ


รายละเอียด ด้านภาระหนี้
บริการ ที่ท่านสนใจช่องทาง การรับข่าวสาร


 • แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงการแสดงเจตจำนงในโครงการ สนับสนุน SME รายย่อยผ่านกองทุน สสว. เท่านั้น ไม่ใช่เป็นแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อ
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ใช้งาน จัดเก็บ ข้อมูลส่วน บุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ ได้
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้ธพว. ติดต่อ สอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานภาพ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการที่เป็นประโยชน์ของข้าพเจ้า จาก/ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจอื่นๆที่มีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อของธพว. ได้
 • ข้าพเจ้ายินดีรับข่าวสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ ธพว. เช่น การจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ งานส่งเสริมผู้ประกอบการในอนาคต
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้ธพว. ใช้ข้อมูลนี้เพื่องานส่งเสริมผู้ประกอบการ
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  เป็นผู้นำเพื่อการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ทั้งนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภาย ใต้การบริหารงานที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)


  สำนักงานใหญ่

  • ที่อยู่: 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์: 02-265-3000
  • โทรสาร: 02-265-4000

  เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ - 8.30 ถึง 16.30
  • เสาร์ - อาทิตย์ - ปิดทำการ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ปิดทำการ