SME D Bank พารวย ปี 2562 (Market Place, Marketing Online, Modern Design & Story และ Workshop)

SME D Bank พารวย ปี 2562 ได้แก่  
1. กิจกรรม Market Place การเชิญลูกค้าและผู้ประกอบการ SME ไปขายสินค้าตามงานหรือพื้นที่ที่ธนาคารจัดหาและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ฟรี เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching) 
2. กิจกรรม Marketing Online นำสินค้าของลูกค้าหรือผู้ประกอบการ SMEs เข้าไปจำหน่ายในสื่อ Online เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย/การตลาด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น ทางโทรศัพท์มือถือ Social Network, Website ของ ธพว. Facebook และ Application เป็นต้น
3. Modern Design & Story เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งทางคุณค่าและราคาจำหน่าย สร้างจุดเด่น / ความน่าสนใจให้กับสินค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ศูนย์บันดาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษา
4. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจการค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยกูรูชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจการค้ามาแนะนำชี้ช่องทางบุกตลาดต่างๆ การเข้าถึงผู้ค้า ผู้บริโภคโดยตรงอย่างเป็นระบบ พร้อม Workshop ชี้เป้าสินค้าทำเงิน นำสินค้าของท่านมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการขายแบบ Online และ Offline ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
ธนาคารขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในปี 2562 
กรุณาลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลให้ทางธนาคารสามารถติดต่อ   และทราบถึงสินค้าและบริการของท่าน   
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นใน ปี 2562  
สำหรับท่านที่สนใจกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และ upload รูปภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ภาพ  
เพื่อให้ทางธนาคารฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล    เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน
โดยเมื่อมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน  จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านทางโทรศัพท์ SMS หรือ e-mail เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมงานกับธนาคาร (SME Development Bank)
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานกับธนาคาร เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการได้รับคัดเลือกเข้างานกับทางธนาคาร หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
- ผู้สมัครที่รับคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถถ่ายโอน / จำหน่าย / ขายต่อสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้บุคคลอื่นได้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานของท่าน และมีผลต่อพิจารณาการเข้าร่วมงานครั้งต่อไปกับธนาคาร
- กรณีที่สินค้า/บริการไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมงานกับธนาคาร
- การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ตามที่ผู้สมัครได้รับกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ ดังนั้น ผู้สมัครอาจได้รับคัดเลือกหรือไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ผู้ที่รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานกับธนาคารจะได้รับ SMS หรือ e-mail หรือการโทรศัพท์ติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้นเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน โดยการเข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารให้เข้าร่วมงานไป จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมงาน
- หากผู้ที่รับคัดเลือกและตอบรับ/ ยืนยันเข้าร่วมงานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกท่านในการเข้าร่วมงานอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป โดยท่านไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับธนาคาร ตกลงรับทราบ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้
1. วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย
2. ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของไทย
4. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น บุหรี่ เป็นต้น
5. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณา ติดต่อ 
Call Center SME Development Bank โทร 1357
ติดต่อสอบถาม
SME Development Bank Call Center หมายเลข 1357
ลงทะเบียน


แบ่งปันให้คนอื่นทราบ

02 มกราคม 2562

รายละเอียด

เริ่มวันที่: 02 มกราคม
ถึงวันที่: 28 ธันวาคม
สถานที่:
Website: Website
ปิดลงทะเบียน: 14 ธ.ค. 62 - 01:00:00