โครงการอบรม “ล้มแล้วลุก พลิกฟื้นธุรกิจ SMEs”

โครงการอบรม "ล้มแล้วลุก พลิกฟื้นธุรกิจ SMEs” 
ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหนี้ทางธุรกิจ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “ล้มแล้วลุก พลิกฟื้นธุรกิจ SMEs” ขึ้น  โดยมีการอบรม 2 รุ่น คือ 
-  รุ่นที่ 1  ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
-  รุ่นที่ 2  ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในชั้นบังคับคดี และเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาหนี้สินทางธุรกิจมีแนวทางในการเจรจาประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาหนี้สินทางธุรกิจจำกัดรุ่นละ 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

 โปรดลงทะเบียนเพียง 1 รุ่น  (จำกัดรุ่นละ 200 คน) 
รุ่นที่ 1  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
รุ่นที่ 2  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

กำหนดการ
08.45 – 09.00 น. กล่าวรายงาน โดย
                                นายพุทธิสัตย์ นามเดช  นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                กล่าวเปิดงาน โดย
        กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
09.00 – 10.00 น. การบรรยายหัวข้อ “จัดการธุรกิจอย่างไรเมื่อประสบปัญหาการชำระหนี้” 
                                โดย วิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “ การขอปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรให้ได้ผล” 
                                      - การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) 
                                      - การปรับโครงสร้างหนี้ (TDR)
                                      - การเจรจาไกลเกลี่ยในชั้นศาล 
                                โดย วิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การบรรยายหัวข้อ  “แนวทางการช่วยเหลือ SMEs กรณีการฟื้นฟูกิจการและกรณีถูกบังคับคดี” 
                                โดย วิทยากรจากกรมบังคับคดี 
14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ  “แนวทางการช่วยเหลือ SMEs กรณีการฟื้นฟูกิจการและกรณีถูกบังคับคดี” (ต่อ) 
16.00 น.          ปิดการอบรม
ติดต่อสอบถาม
สอบถามเพิ่มเติมโทร 095–951-0017
ปิดลงทะเบียนแล้ว


แบ่งปันให้คนอื่นทราบ

12 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

เริ่มวันที่: 12 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่: 18 กุมภาพันธ์
สถานที่: ณ ห้องประชุม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน ??
ปิดลงทะเบียน: 17 ก.พ. 62 - 23:30:00